ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٩  کلمات کلیدی:

سلام ! طرح نويسی ميرزا دوساله شد! و امسال با حدود ۷۰ طرح در خدمتتون بودم . اگه دوست داشتين نقد بنويسيد که چه بهتر ؛ اگه حالشو نداشتين طرحهای انتخابيتون رو عنوان  کنيد ... قربون همگيتون/.

 

۱) تمام دراريی من / نذر دل و / نگاه سارايی تو...

۲) گنبد پلکِ نگاه ُ/ انتظار ِ تو کبودش کرده.../  پس نگو : غير ِ خدا هيشکی نبود....!

۳) ناخنهايت / غرق ِ بوسه ام می شوند/  وقتی/ در لاکِ تو /فرو می روم.....!

۴)   انتظارت / والس ِ غم انگيزی ست/کاش شيش وهشت می شد /ريتم ِ زمان /

      در  تيک تاک ِ ساعتها...!

۵) خاطرت را می ستايم / شأن نزولی ست بر / آيه آيه  گريه هايم....!

۶) در خياطخانهء اقيانوس/ رخت عروسی می دوزند/ بر قامتِ تو  / از اشکهای من.....!

۷)  امانم را بـُريد / تيغ ِ نگاهی/ که اشکهايم صيقلش می داد........!

۸) عشق   نشت کرد / ــ و ما رسوا شديم ـ /  از تـَرَکهايی که بر داشتيم...!!!

۹)فضای سينه ام/پر از ياد تو می شود / با يک کام ِ عميق/ از سيگار خاطره ها.......!!!

۱۰) عينکش ؛ ته استکانی /  و من/   مست از نگاهش........!

۱۱) چرا دَواخور نباشم/ وقتی / جانبی ترين عارضه اش/ تو هستی..!!؟؟؟

۱۲) کفر ِ با تو بودن است / که  کيفورم   می کند....!

۱۳) دل به گِـل نشست/ وقتی/ در آغوشت پهلو گرفتم......!!

۱۴) چشم بسته/ لب می سپارم/  به غيب گفتن‌ ِ بوسه هات......!!!!

۱۵) می خواهم مچاله و خيس/ در آغوشت بمانم / از پهن شدن بر بند ِ خاطرات

     بيزارم......!!!!!

۱۶) دليل ِ نرفتنم /حرمت راه بود /دليل نيامدنش/ حرمت ِ پا......!!

۱۷) پا ؛ حرمت دارد/ راه ؛ حرمت دارد/پا به راهی بگذار/ که مرا می خواند....!!

۱۸) پاهايم را گره زدم/ تا لا اقل برای رفتنم /  به پايم بیفتی....!!

۱۹) پاهايم را گره زدم /که : می مانم..!/چنگ و دندان نشانم داد/ که : می روی....!  

۲۰) آرامش دريا / مزخرف است ؛/موجهای سترون/  به انزوايش کشانده اند....!!!

۲۱)حل  شدم در آغوشش/وا  دادم در نفسهاش/ ويار ِ حلوا کرده بود....!!!!

۲۲)مخمل ِ لالايی/ غبار گرفته پشت ِ پلکهايم ؛ /بی بی جان ! /مرا يادت هست...؟؟

۲۳) اين طاق ِ سرخ ِ مرصّع /معماری ِ کدام بوسه است!؟

۲۴) هزار قصر بوسه می سازد/ بر آوار ِ لبهايم / معمار ِ چيره دست ِ لبهايت...!   

۲۵) قلبت ؛دری ناممکن/ و کوبه اش /نبض پُر تمنای من ...!!

۲۶)خطوط ِ چهره ام / شکسته تر می شوند / به نستعليق ِ عشق....!!

۲۷) می رفتم و هر بار /بجای سوغات/زيرهء عشق /به کرمان ِ دلش می بردم.....!!!

۲۸)حنجره ام /حجلهء ناکاميهاست. /شاهدم / اينهمه بغضهای باکره...!!

۲۹)چکش بياوريد/ که در تکـلّم تيشـه/ به لکـنت افـتاده انـد/فـرهادهای امـروزی.....!!

۳۰) نپرس بودنت چه دخلی دارد/که اصلا ً/ به خرجم نمی رود..!!

۳۱)بعد از تو/ مستمری بگير ِ دقايق می شوم/ از پس انداز خاطرات...!

۳۲)با تو /قند پهلو می شود / تلخی ِ آغوشم...!

۳۳)چرخش عقربه ها / بر مدار ِ حوصله / و تازيانهء  تيک تاک  بر اضطرابی عريان........

            ......« لحظه ديدار نزديک است».......!

۳۴) نگو هيچ اتفاقی نيفتاده / که چشمانت / خبرچين ترين کلاغانند....!!

۳۵)حکايت نگاه من و / حادثه عشق ؛/ همان حکايت ِ جای تـَر و کودک مفقود شده

     است...!!   

۳۶) مات ِ مناعت ِ نگاهت شده است / چشمهای  فقيرم.....!

۳۷) شبهايم ؛/ ژنرالی خائن را مانــَد ! /دريغ از يک ستاره/بر شانه های نحيفش....!

۳۸) چه خنکای خوبی دارد / اينهمه سايه /که پشت ِ پلکهای بلند ِ توست...!

۳۹) گس و تلخ شده ای ؛/ ولی گيرايی !/همچون شرابی /که پهلو به قدمتِ شيراز

     می زند...!! 

۴۰) انگشت در حلق ساعتم می کنم/تا بالا بياورد ديروز  را /  به دقيقه ی اکنون....!

۴۱) قرار ِ من باش !/تا در مدار ِ تو باشم !/چه قرار - مداری بهتر از اين!؟

۴۲) دست را /آمادگی ِ نوازشی بايدتا مشق ِ بوسه /به دبستان ِ لب نوشت......!

۴۳) تبعيد کرده ام /بغضهای بی آشيانه را/به لبخندهايی  ناشيانه.....!

۴۴) مردمکانت/دو قرص ِ کامل !رودست زده ای/ به شوکت ِ شقّ القمر...! 

۴۵) مستم از عطر ِ صندلهايت/به درک که ردّی نيست /از قدمهايت....!!

۴۶) ديوار ِ حائل ؛بين ِ ما/ از دامن چين دار توست....!

۴۷)عاشقانه ها ؛دهن درّه ای را می مانست/ و عشق /اشکی بود از پس ِ خميازه ای بلند....!

۴۸) عرق سرد ِتنـــم / نه که از شرم /که از /حسرتِ پنهانی پيراهن توست..!!

۴۹) در زوايای پنهانش/تار تنيده بود ؛و شتّه را پروانه می ديد/عنکبوت.....!!

۵۰) چشمانت ؛ می گردند/ ولی هرز !/دلم ميخکوب می شود/ولی زخمی...!

۵۱) سيندرلا که نباشد/موشهای خاطرات/ناقلان ِ طاعون اند.....!

۵۲) يادِ تـنت که می افتم ؛/رشته ی افکارم /پنبه می شود...!

۵۳) سياه نشده ام /که سی آه شده ام/در قرآن ِ دلدادگيهايم...!

۵۴) شکوه ِ انتظارم/ آمدنت را بی رنگ کرده است/ ديگر نيا....!!!

۵۵) چه بگير و ببندی می شود / وقتی/ لبها و چشمهايت را مرور می کنم.....!

۵۶) تـنـيده در تن ِ من/ حکايت ِ سرانگشتانت؛/ من از تبار گبـّه ام...!

۵۷) خوانا ترين شعر ِ نگاه/ با خط چشم تو / تحرير می شود...!

۵۸) از خط لبِ تو بود/ که سانسکريتِ بوسه/ ابداع شد...!

۵۹) آخر ِ قصّه / قصّه ی آخر نيست/ و عشق  /يعنی : کلاغ...!!

۶۰) اشک / نقش ِ ترنجی ست/ بر فرش ِ نگاه...!!

۶۱) چنگ می زنم  به گونه هايم  !/ به اميدِ بُراده ای/ از بوسه هايت......!

۶۲) رضا نمی دهم به رضايی ديگر! / که ضامن ِ چشمان تو/ تنها منم ....!!

۶۳) موهايم سفيد/ از اوهامی عاشقانه!/ دختر آسيابان به خوابم آمده بود....!

۶۴) من عشقْ گـَزيده ام ! / و از سياهی و سفيدی ِ چشمانت /  می ترسم....!

۶۵) می زند بر روحم / خاطرت شلاقی/ زن ِ من می پرسد:/ ــ اين کبوديها چيست..!؟

۶۶) کفن ِ من / گونه های توست/ که خشک می شود/ در بازدمهايی ديگر....!

۶۷)  زمزم ؛ در حرير ِلبان توست/ و زمهرير/ در لبان من.....!


 
 
ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٦  کلمات کلیدی:

..................

 

زمزم ؛ در حرير ِ

لبان توست

و زمهرير

در لبان من...


 
 
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٩  کلمات کلیدی:

 

.. تا که از ياد رفته باشم...!

 

..........................

 

کفن ِ من

گونه های توست

که خشک می شود

در بازدمهايی ديگر....!


 
 
ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۳  کلمات کلیدی:

احتمالا برای خيليها تکراريه ولی برای کامل شدن آرشيو مطالب و نظرخواهی ۱۹بهمن که طرح نويسی ميرزا دو ساله ميشه لازم بود ! بهر حال خوندن دوباره ش قطعا خالی ار بی لطفی نيست!!!!!!!

 

می زند بر روحم

خاطرت شلاقی

زن ِ من می پرسد:

ــ اين کبوديها چيست...!؟

 

............................

 

من عشقْ گـَزيده ام !

و از سياهی و سفيدی ِ

چشمانت ؛ می ترسم....!

 

.......................

موهايم سفيد

از اوهامی عاشقانه!

دختر آسيابان

به خوابم آمده بود....!

.........................

 

رضا نمی دهم

به رضايی ديگر!

که ضامن ِ چشمان تو

تنها منم ....!!