ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۳۱  کلمات کلیدی:

.............................

 

مردمکانت

دو قرص ِ کامل !

رودست زده ای

به شوکت ِ شقّ القمر...! 


 
 
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢۸  کلمات کلیدی:

..............................

 

تبعيد کرده ام

بغضهای بی آشيانه را

به لبخندهايی

   ناشيانه.....!


 
 
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢۳  کلمات کلیدی:

 

قبل ِ دبستان برو آمادگی *

................................

دست را 

آمادگی ِ نوازشی بايد

تا مشق ِ بوسه

به دبستان ِ لب نوشت......!

 

.....................................

۰مصرعی از غزل ِ خويش فريبی در عطر تند نارنج از سيامک بهرام پرور


 
 
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢٠  کلمات کلیدی:

..........................

 

قرار ِ من باش !

تا

در مدار ِ تو باشم !

چه قرار - مداری بهتر از اين!؟


 
 
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۱٧  کلمات کلیدی:

                ..........................

 

            انگشت در حلق ساعتم می کنم

                        تا بالا بياورد

                         ديروز  را

                 به دقيقه ی اکنون....!


 
 
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۱٠  کلمات کلیدی:

استفراغ ِ ذهنی

-------------------

ديــگر از اينـهـمه تـکـرار بـدم می آيد

از خودم - عاشق ِ بيمار - بـدم می آيد

پنجــره بـاز ولی کـفـتـر ِ جـلـدی نـالـد

که : من از صحبت ِ کفتار بـدم می آيد

از مه آلـود شـدن در تـو و در آغـوشت

اينـکــه يکـهو شــده ام تـار بـدم می آيـد

از نگاهت که صبور است ولی با من نيست

نه به يـک بار ؛ که هر بـار بدم می آيـد

از تـلو خوردن و مستی به شبی رويايی

تـا شـدی يک شـبـه دلـدار بـدم مـی آيـد

اينکه هی فکر کنی دور ِ تو می گردم من

چون مدادی سر ِ پـرگـار ؛ بدم می آيـد

يـا که در لـشکــر ِ دلسوختگانت باشــم

افســـری ارشد و ســردار ؛ بدم می آيد

سايه ها سخت شکستند مرا ؛ باور کن !

از خــزيدن پس ِ ديـــوار بـدم می آيــد

ميوه ء سرخ ِ بلوغت که لهيد و خشکيد

از نهـــالی که شــود دار ؛ بــدم می آيد

تن ِ تو برف ؛ و چشمان ِ کلاغت گمراه

از دوتا خواندن ِ هر « قار » بدم می آيد

يا که هی فکر کنم : باز کجا رفتی تو !؟؟

پشت هر آتــش و سيگـــار ؛ بـدم می آيـد

زخمی و خسته ام از دست ِ تو و « آقايت »

اه ! ازايـــن ســلسله گفــتار ؛ بدم می آيـد

حق نداری سخن از عشق بگويی! باشد ؟

از شکـــر خوردن ِ بسيـــار ؛ بدم می آيد

از عروسی که سفيد است فقط در ظاهـر

از زفــاف و شب ِ تبـــدار ؛ بـدم می آيد

سقط شد با تو جنينی که پُر از رُستن بود

از تـــو ای يائـســه ء زار ! بـدم می آيد

پس برو ! اين سگ ِ ولگرد مريضی دارد

اينکـــه از من بشوی هـــار ؛ بدم می آيـد

از همين ساعت ِ فردا ؛ تن ِ لش خواهم شد

از عرق ؛ خستــگی و کــار ؛ بدم می آيد

نعش خشکيــده ء من را نزنی تيـپـايی...!

از تـَرک خـــوردن ِ مردار ؛ بدم می آيد

مصـــرع ِ آخر ِ اين قائلــه حــرفی از تو :

« از تــو آقــای طلبکـــــار ! بدم می آيد »


 
 
ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۸  کلمات کلیدی:

             ...............................

 

                  گس و تلخ شده ای ؛

                       ولی گيرايی !

            همچون شرابی 

        که پهلو به قدمتِ شيراز می زند..!

                


 
 
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۱  کلمات کلیدی:

                            

                           .............................

 

                چه خنکای خوبی دارد

                    اينهمه سايه

            که پشت ِ پلکهای بلند ِ توست...!