سرگیجه
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳٠  کلمات کلیدی:

.................

مات گیسوی تو بودم

سیب در حوض پرید

مات من

مواج شد....!


 
 
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢٠  کلمات کلیدی:

........................

با چشمانی بسته

تمرین ِ کوری می کنم

.

لمس اندامت

الفبای بریل است..!


 
باد حوا.....
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٢  کلمات کلیدی:

.........................

دکمه هایت

در ِ باغ ِ سیب !

ولی

من که آدم بشو نیستم...!


 
که من خموشم و او ......
ساعت ٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٧  کلمات کلیدی:

......................

لب به دندان می فشارم

در سکوت ؛

می شود از شوری خون

مست شد...

.

.

.

می شود در انهدام

زندگی ؛

لحظه ای را

ماند و

      بود و

                  هست شد....!