» رهایی :: ۱۳٩٥/٥/٢٤
» ۱۳٩٥/٢/٤ :: ۱۳٩٥/٢/٤
» بیداری :: ۱۳٩٥/۱/٢٧
» زنده به گور :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» کارهای اخیر :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» فرودگاه :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» کارهای اخیر :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» سمفونی سنگ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» حوایی مگر... :: ۱۳٩٢/٤/۸
» شبهای میرزا نوروز :: ۱۳٩٢/٤/٤
» .......... :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» حالگذشته :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» همه دانند که در صحبت گل خاری هست :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» اخیرنوشت :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» ده سالگی :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» کا رهای اخیر :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» ۱۳٩۱/۱٠/٩ :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» شاید... :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» دوگانه ای برای باطله ! :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» دهگانه . :: ۱۳٩۱/٩/٧
» پاک :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» قایم باشک :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» لطفن :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» هراس :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» نشانه شناسی :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» وامانده ! :: ۱۳٩۱/۸/٥
» طرح های اخیر . :: ۱۳٩۱/۸/٤
» برای تارا :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» چرا؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» شکایت کجا بـَـریم؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» چهارپایه :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» برگ سبز :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» از علق یا عشق؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» موازی در خاکی :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» شور تو رقصانم کند :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» برنزه :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» خزانآغوش :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» شب عاشقان بیدل ! :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» دوبیتی های اخیر :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» آپاردی سللر سارانی :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» شهید :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» غزل حصار ! :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» کمآغوشی :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» حال من ِ بی تو :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» تکیه گآه :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» شاید عشق.... :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» نگـــآه :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» چاهنوشت :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» نسیه زیستن :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» " ع " مثل تو :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» تنگراه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» فیزیک :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» خماطرات :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» یکی حافظ یکی من :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» یلدایی :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» فردوسی :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» زمَستان :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» غم and دود :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» بنفش! :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» مباغضه! :: ۱۳٩٠/۸/۳
» تاواریشانه ی میرزایی! :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» تارانوشت! :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» خطخطی! :: ۱۳٩٠/٧/٦
» ســ ِکسِـناس! :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» تلخند :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» داغدوش! :: ۱۳٩٠/٦/٧
» چای نوشی ! :: ۱۳٩٠/٦/٦
» غازبالش! :: ۱۳٩٠/٦/٤
» فرهاد و مجنون :: ۱۳٩٠/٦/۱
» وهم :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» پوشالی :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» محاکمه :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» سوخت و ساز :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» مرغ سحر :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» ......... :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» عاصیگار! :: ۱۳٩٠/٥/٦
» حرف دل را گفتم ، با شما سر بسته : :: ۱۳٩٠/٥/۳
» من ( خط فاصله ) تو :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» در آستانه .... :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» مُسـ طرح ـجَن ! :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» پایان نامه :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» هوو :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» عریانانه! :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» peak :: ۱۳٩٠/۳/٧
» مستنوشته :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» ترجمه :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» ۱۳٩٠/٢/٢٧ :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» بوی خوب نذری..! :: ۱۳٩٠/٢/٢
» ۱۳٩٠/۱/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» مزرعه ی مادری! :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» ویوالدی :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» ارج ِ آزمایش...! :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» باغ به باغ :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» ثقل :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» تردید ـ فوت :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» tati :: ۱۳٩٠/۱/٥
» ۱۳۸٩/۱٢/٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» پسرانه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» از گنجی که می بریم! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» کنکور کر لال.... :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» بغضشویخانه :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» هـُش...! :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
» تیغ و ابریشم ! :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» زمین و زمان :: ۱۳۸٩/٦/٩
» بستری بس تر ! :: ۱۳۸٩/٦/۱
» پدرانه...! :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» آهسته برانید..! :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» بارون میاد جر جر....! :: ۱۳۸٩/۳/٢۸
» نان آوارگان..! :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» ترمیــــم :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» حارمونی...! :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» ...راه شیری! :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» نوامــ(هـ)ـیس! :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» مصونیت! :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» آق ِ فردوس! :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» دشنه در - تن - دیس! :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» نگا-ه- تیو! :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» سیماب :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» مهندسی آه و گفتمان :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» سرفه ی هفت سین! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» چهار زنجـــه سوری :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» سرخ سروده! :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» دسترنج! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» بومرنج! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» سترون :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٠
» زیر درخت سیب :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» فاتحه :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» کلنجار! :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» حـــالیـــتـــه!؟ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» شبیهَـت در طبیعت...!ا :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» در بند :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» و اما.. عشق :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» راز بقاء :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» به یاد محسن بودم...... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» خیرات :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» سم آور :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» یار زمستانی من! :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» دلرباعی! :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» ۱۳۸۸/٩/۱٤ :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» تلخنده! :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» مهم نیست! :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» شعبده :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» برای فرهاد صفریان :: ۱۳۸۸/٩/٩
» سرزمین ما در (به در) ی :: ۱۳۸۸/٩/٧
» قندیل! :: ۱۳۸۸/٩/٥
» من و تو ، ما!؟ عجب! ایول ، دمت گرم! :: ۱۳۸۸/٩/٤
» سه گانه ی کلاغ و قار غار! :: ۱۳۸۸/٩/۳
» عشق ٍ تمتع ! :: ۱۳۸۸/٩/٢
» معمار خیال..! :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» مداد رنگی :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» شاعر جماعت اما.... :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» هوای حوصله! :: ۱۳۸۸/۸/٥
» (ح)....وصله :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» میرزا خوشنویس! :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
» تعطیل! :: ۱۳۸۸/٥/٢
» محراب سپهری!! :: ۱۳۸۸/٤/۸
» بیا تا گرده افشانیم و شهدی، بر لب اندازیم :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» سی و نه ! :: ۱۳۸۸/٢/۱
» شعر پارسـ ! ــی :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» ۱۳۸۸/۱/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» غم پیمایی! :: ۱۳۸۸/۱/۸
» کتاب فارسی دوم ( سال 1339) :: ۱۳۸۸/۱/٤
» مـــــــز ه! :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» یک کلمه ی بی حرفی..! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
» کوچه ی زنها..... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» اشکاشکاشکاشکـ............... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» دعای بی وقتی... :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» پرسه... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» کار یشُـکـُـلاتور !! :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» حیرانی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» از من تا من ... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» تارا :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» به پروانه ترین خواهر... :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
» سرگیجه :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» ۱۳۸٧/٩/٢٠ :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
» باد حوا..... :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» که من خموشم و او ...... :: ۱۳۸٧/٩/٧
» دق البغض..! :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» ۱۳۸٧/۸/٢۳ :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» خرقه سوزی..! :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» طیبه خاتون :: ۱۳۸٧/۸/٩
» زمزمه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» طرح - بیتی :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» شد خزان.... :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» بارانی...! :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم! :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» ۱۳۸٧/٦/٢ :: ۱۳۸٧/٦/٢
» نوش...! :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» ۱۳۸٧/٥/۱٦ :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» ۱۳۸٧/٥/۸ :: ۱۳۸٧/٥/۸
» " آ "رمید....! :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» فردا :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» قناعت :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» بازیهای وهمناک! :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» ۱۳۸٧/۳/٢۸ :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» من از تبار یوسفم...! :: ۱۳۸٧/۳/۱٢
» دختری با چشمهای کتانی! :: ۱۳۸٧/۳/۳
» ۱۳۸٧/۱/٢۸ :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
» چشمهایش :: ۱۳۸٧/۱/۱۳
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٦/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٦/۱۱/٩ :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» ۱۳۸٦/۱۱/٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» ۱۳۸٦/۱٠/٢ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» ۱۳۸٦/٩/٢۱ :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» ۱۳۸٦/٩/۱٠ :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» ۱۳۸٦/۸/٢٤ :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» ۱۳۸٦/۸/٥ :: ۱۳۸٦/۸/٥
» ۱۳۸٦/۸/٢ :: ۱۳۸٦/۸/٢
» ۱۳۸٦/٧/٢٢ :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» ۱۳۸٦/٧/۱۸ :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
» ۱۳۸٦/٧/۱٠ :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» ۱۳۸٦/٦/۱٩ :: ۱۳۸٦/٦/۱٩
» ۱۳۸٦/٦/٩ :: ۱۳۸٦/٦/٩
» ۱۳۸٦/٦/٢ :: ۱۳۸٦/٦/٢
» ۱۳۸٦/٥/۱۳ :: ۱۳۸٦/٥/۱۳
» ۱۳۸٦/٤/۱٩ :: ۱۳۸٦/٤/۱٩
» ۱۳۸٦/٤/۱۱ :: ۱۳۸٦/٤/۱۱
» ۱۳۸٦/٤/۳ :: ۱۳۸٦/٤/۳
» ۱۳۸٦/۳/٢٩ :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» ۱۳۸٦/۳/۸ :: ۱۳۸٦/۳/۸
» ۱۳۸٦/٢/۳٠ :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
» ۱۳۸٦/٢/٢۳ :: ۱۳۸٦/٢/٢۳
» ۱۳۸٦/٢/۱٢ :: ۱۳۸٦/٢/۱٢
» ۱۳۸٦/٢/٦ :: ۱۳۸٦/٢/٦
» ۱۳۸٦/٢/۳ :: ۱۳۸٦/٢/۳
» ۱۳۸٦/٢/۱ :: ۱۳۸٦/٢/۱
» ۱۳۸٦/۱/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱/٢٧
» ۱۳۸٦/۱/۱٩ :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» ۱۳۸٦/۱/۱۱ :: ۱۳۸٦/۱/۱۱
» ۱۳۸٦/۱/۱ :: ۱۳۸٦/۱/۱
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٥/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٢
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٥/۱۱/۸ :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» بازی شب يلدا :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» ۱۳۸٥/٩/٢٤ :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
» ۱۳۸٥/٩/٥ :: ۱۳۸٥/٩/٥
» ۱۳۸٥/۸/٢٠ :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» ۱۳۸٥/۸/٢ :: ۱۳۸٥/۸/٢
» ۱۳۸٥/٧/۱۸ :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» ۱۳۸٥/٧/۸ :: ۱۳۸٥/٧/۸
» ۱۳۸٥/٧/۱ :: ۱۳۸٥/٧/۱
» ۱۳۸٥/٦/٢٤ :: ۱۳۸٥/٦/٢٤
» ۱۳۸٥/٦/۱۱ :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» ۱۳۸٥/٥/٢۳ :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» ۱۳۸٥/٥/۱٤ :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» ۱۳۸٥/٥/٥ :: ۱۳۸٥/٥/٥
» ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
» ۱۳۸٥/٤/۱٧ :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
» ۱۳۸٥/٤/٦ :: ۱۳۸٥/٤/٦
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» ۱۳۸٥/۳/۱٩ :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
» ۱۳۸٥/۳/٤ :: ۱۳۸٥/۳/٤
» ۱۳۸٥/٢/٢٩ :: ۱۳۸٥/٢/٢٩
» ۱۳۸٥/٢/۱٤ :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» ۱۳۸٥/٢/٩ :: ۱۳۸٥/٢/٩
» ۱۳۸٥/٢/٥ :: ۱۳۸٥/٢/٥
» ۱۳۸٥/۱/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱/٢٩
» ۱۳۸٥/۱/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱/٢۳
» ۱۳۸٥/۱/۱۸ :: ۱۳۸٥/۱/۱۸
» کرگدن نامه :: ۱۳۸٥/۱/٩
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٤/۱۱/٩ :: ۱۳۸٤/۱۱/٩
» ۱۳۸٤/۱۱/۳ :: ۱۳۸٤/۱۱/۳
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
» ۱۳۸٤/٩/٥ :: ۱۳۸٤/٩/٥
» ۱۳۸٤/٩/٢ :: ۱۳۸٤/٩/٢
» ۱۳۸٤/۸/٢۳ :: ۱۳۸٤/۸/٢۳
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/۸/۱٥ :: ۱۳۸٤/۸/۱٥
» ۱۳۸٤/۸/۱۱ :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
» ۱۳۸٤/۸/٧ :: ۱۳۸٤/۸/٧
» ۱۳۸٤/۸/۳ :: ۱۳۸٤/۸/۳
» ۱۳۸٤/٧/٢٩ :: ۱۳۸٤/٧/٢٩
» ۱۳۸٤/٧/٢۳ :: ۱۳۸٤/٧/٢۳
» ۱۳۸٤/٧/۱٩ :: ۱۳۸٤/٧/۱٩
» ۱۳۸٤/٧/۱٦ :: ۱۳۸٤/٧/۱٦
» ۱۳۸٤/٧/۱٢ :: ۱۳۸٤/٧/۱٢
» ۱۳۸٤/٧/۸ :: ۱۳۸٤/٧/۸
» ۱۳۸٤/٧/٥ :: ۱۳۸٤/٧/٥
» ۱۳۸٤/٧/۱ :: ۱۳۸٤/٧/۱
» ۱۳۸٤/٦/٢۸ :: ۱۳۸٤/٦/٢۸
» ۱۳۸٤/٦/۱۱ :: ۱۳۸٤/٦/۱۱
» ۱۳۸٤/٦/٤ :: ۱۳۸٤/٦/٤
» ۱۳۸٤/٥/۳۱ :: ۱۳۸٤/٥/۳۱
» ۱۳۸٤/٥/٢۸ :: ۱۳۸٤/٥/٢۸
» ۱۳۸٤/٥/٢۳ :: ۱۳۸٤/٥/٢۳
» ۱۳۸٤/٥/٢٠ :: ۱۳۸٤/٥/٢٠
» ۱۳۸٤/٥/۱٧ :: ۱۳۸٤/٥/۱٧
» ۱۳۸٤/٥/۱٠ :: ۱۳۸٤/٥/۱٠
» ۱۳۸٤/٥/۸ :: ۱۳۸٤/٥/۸
» ۱۳۸٤/٥/۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱
» ۱۳۸٤/٤/٢٥ :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
» ۱۳۸٤/٤/٢٠ :: ۱۳۸٤/٤/٢٠
» ۱۳۸٤/٤/۱٥ :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/۸ :: ۱۳۸٤/٤/۸
» ۱۳۸٤/۳/۳٠ :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
» ۱۳۸٤/۳/٢٤ :: ۱۳۸٤/۳/٢٤
» ۱۳۸٤/۳/۱٩ :: ۱۳۸٤/۳/۱٩
» ۱۳۸٤/۳/۱٦ :: ۱۳۸٤/۳/۱٦
» ۱۳۸٤/۳/۱٢ :: ۱۳۸٤/۳/۱٢
» ۱۳۸٤/۳/۸ :: ۱۳۸٤/۳/۸
» ۱۳۸٤/۳/٥ :: ۱۳۸٤/۳/٥
» ۱۳۸٤/۳/۱ :: ۱۳۸٤/۳/۱
» ۱۳۸٤/٢/٢٦ :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» ۱۳۸٤/٢/٢٢ :: ۱۳۸٤/٢/٢٢
» ۱۳۸٤/٢/۱٧ :: ۱۳۸٤/٢/۱٧
» بی بی جان ! :: ۱۳۸٤/٢/۱٥
» ۱۳۸٤/٢/۱٢ :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» ۱۳۸٤/٢/۱٠ :: ۱۳۸٤/٢/۱٠
» برای سنگ قبرم....!!!!!!!! :: ۱۳۸٤/٢/۸
» چهار راه .....!!!!!! :: ۱۳۸٤/٢/٦
» همين که تو بفهمی کافی ست.....!!! :: ۱۳۸٤/٢/۳
» ۱۳۸٤/۱/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱/٢۸
» ۱۳۸٤/۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱/٢٥
» از : زهرا باقری شاد :: ۱۳۸٤/۱/٢٢
» ۱۳۸٤/۱/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱/۱٩
» اين پست ؛ دربست تقديم به آدمک !!!!! * :: ۱۳۸٤/۱/۱٧
» ۱۳۸٤/۱/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱/۱٤
» ميرزای آرش دو ساله شد ... :: ۱۳۸٤/۱/٩
» ۱۳۸۳/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٦
» ۱۳۸۳/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
» تولدت مبارک عزيز و صبور !!! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٠
» ۱۳۸۳/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
» ۱۳۸۳/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٥
» ۱۳۸۳/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٠
» ۱۳۸۳/۱٢/۸ :: ۱۳۸۳/۱٢/۸
» ۱۳۸۳/۱٢/٥ :: ۱۳۸۳/۱٢/٥
» به تو........تا باورم کنی...! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢
» به محسن مگنا نفسم ! که هميشه به توهينم شعور می کند....! :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٩
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٧
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٥
» ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
» ۱۳۸۳/۱۱/۸ :: ۱۳۸۳/۱۱/۸
» ۱۳۸۳/۱۱/٥ :: ۱۳۸۳/۱۱/٥
» ۱۳۸۳/۱۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢
» ميرزامآبانه :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٩
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٦
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٩
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٤
» ارتداد :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٠
» ۱۳۸۳/۱٠/٦ :: ۱۳۸۳/۱٠/٦
» ۱۳۸۳/۱٠/۳ :: ۱۳۸۳/۱٠/۳
» ۱۳۸۳/٩/۳٠ :: ۱۳۸۳/٩/۳٠
» محرمانه ( از نوع روم به ديفال ) :: ۱۳۸۳/٩/٢۸
» ۱۳۸۳/٩/٢۳ :: ۱۳۸۳/٩/٢۳
» ۱۳۸۳/٩/٢٠ :: ۱۳۸۳/٩/٢٠
» ۱۳۸۳/٩/۱۳ :: ۱۳۸۳/٩/۱۳
» ۱۳۸۳/٩/٩ :: ۱۳۸۳/٩/٩
» ۱۳۸۳/٩/۱ :: ۱۳۸۳/٩/۱
» ۱۳۸۳/۸/٢٧ :: ۱۳۸۳/۸/٢٧
» ۱۳۸۳/۸/٢۱ :: ۱۳۸۳/۸/٢۱
» معاشران......!!! :: ۱۳۸۳/۸/۱٧
» ۱۳۸۳/۸/۱٥ :: ۱۳۸۳/۸/۱٥
» ۱۳۸۳/۸/۱٠ :: ۱۳۸۳/۸/۱٠
» ۱۳۸۳/۸/۸ :: ۱۳۸۳/۸/۸
» زنگ تـفريح :: ۱۳۸۳/۸/۳
» ۱۳۸۳/٧/۳٠ :: ۱۳۸۳/٧/۳٠
» ۱۳۸۳/٧/٢۸ :: ۱۳۸۳/٧/٢۸
» ۱۳۸۳/٧/٢٤ :: ۱۳۸۳/٧/٢٤
» ۱۳۸۳/٧/۱٩ :: ۱۳۸۳/٧/۱٩
» ۱۳۸۳/٧/۱٢ :: ۱۳۸۳/٧/۱٢
» ۱۳۸۳/٧/٩ :: ۱۳۸۳/٧/٩
» ۱۳۸۳/٧/٥ :: ۱۳۸۳/٧/٥
» ۱۳۸۳/٧/٢ :: ۱۳۸۳/٧/٢
» ۱۳۸۳/٦/٢٩ :: ۱۳۸۳/٦/٢٩
» ۱۳۸۳/٦/٢٥ :: ۱۳۸۳/٦/٢٥
» ۱۳۸۳/٦/٢٠ :: ۱۳۸۳/٦/٢٠
» ۱۳۸۳/٦/۱٧ :: ۱۳۸۳/٦/۱٧
» دو طرح با يک کامنت :: ۱۳۸۳/٦/۱٢
» ۱۳۸۳/٦/۸ :: ۱۳۸۳/٦/۸
» ۱۳۸۳/٦/٦ :: ۱۳۸۳/٦/٦
» ۱۳۸۳/٦/٢ :: ۱۳۸۳/٦/٢
» ۱۳۸۳/٥/۳٠ :: ۱۳۸۳/٥/۳٠
» ۱۳۸۳/٥/٢٧ :: ۱۳۸۳/٥/٢٧
» ۱۳۸۳/٥/٢۳ :: ۱۳۸۳/٥/٢۳
» به ياد حسين پناهی :: ۱۳۸۳/٥/۱٩
» دعای باران :: ۱۳۸۳/٥/۱٦
» ۱۳۸۳/٥/۱٢ :: ۱۳۸۳/٥/۱٢
» ۱۳۸۳/٥/۱٠ :: ۱۳۸۳/٥/۱٠
» ۱۳۸۳/٥/٦ :: ۱۳۸۳/٥/٦
» ۱۳۸۳/٥/٢ :: ۱۳۸۳/٥/٢
» ۱۳۸۳/٤/۳٠ :: ۱۳۸۳/٤/۳٠
» ۱۳۸۳/٤/٢٧ :: ۱۳۸۳/٤/٢٧
» ۱۳۸۳/٤/٢۳ :: ۱۳۸۳/٤/٢۳
» ۱۳۸۳/٤/٢٠ :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
» ۱۳۸۳/٤/۱٦ :: ۱۳۸۳/٤/۱٦
» ۱۳۸۳/٤/۱٢ :: ۱۳۸۳/٤/۱٢
» کلمات و ترکيبات تازه :: ۱۳۸۳/٤/٩
» ۱۳۸۳/٤/٦ :: ۱۳۸۳/٤/٦
» ۱۳۸۳/۳/۳٠ :: ۱۳۸۳/۳/۳٠
» ۱۳۸۳/۳/٢٥ :: ۱۳۸۳/۳/٢٥
» ۱۳۸۳/۳/۱٩ :: ۱۳۸۳/۳/۱٩
» اختلال حواس.... :: ۱۳۸۳/۳/۱۳
» نقطه چين........ :: ۱۳۸۳/۳/۱۱
» ۱۳۸۳/۳/٦ :: ۱۳۸۳/۳/٦
» ۱۳۸۳/۳/٢ :: ۱۳۸۳/۳/٢
» ۱۳۸۳/٢/٢۸ :: ۱۳۸۳/٢/٢۸
» ۱۳۸۳/٢/٢٤ :: ۱۳۸۳/٢/٢٤
» ۱۳۸۳/٢/٢٠ :: ۱۳۸۳/٢/٢٠
» ميعاد عاشقان :: ۱۳۸۳/٢/٦
» آميرزا از فرنگ برگشته!!! :: ۱۳۸۳/٢/٢
» يک طرح شهر قصه ای مخصوص داش طيّب عزيرم! :: ۱۳۸۳/۱/۳۱
» ۱۳۸۳/۱/۳۱ :: ۱۳۸۳/۱/۳۱
» ميوهء گناه :: ۱۳۸۳/۱/٢٧
» .............. :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» .........!؟ :: ۱۳۸۳/۱/۱۸
» دشتِ اول سال :: ۱۳۸۳/۱/٩
» يادداشت آخر سال :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٦
» تفهيم اتهام :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٧
» اعتراف :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۳
» عطش :: ۱۳۸٢/۱٢/٧
» ميشود.... :: ۱۳۸٢/۱٢/٢
» کانديدا :: ۱۳۸٢/۱۱/۳٠
» حسرت :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
» ملاقات :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٩
» يه خبر : من اومدم ! :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٢
» غزل ديروز :: ۱۳۸٢/۸/٢٩
» به غربت نشينها :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
» کودکانه ای ديگر :: ۱۳۸٢/۸/٢
» ۱۳۸٢/٧/۱٧ :: ۱۳۸٢/٧/۱٧
» کودکانه :: ۱۳۸٢/٧/٢
» ۱۳۸٢/٦/۱۳ :: ۱۳۸٢/٦/۱۳
» بانوی من :: ۱۳۸٢/٥/۳۱
» «...................» :: ۱۳۸٢/٥/٢٦
» مادر :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
» ما پنج نفر بوديم :: ۱۳۸٢/٥/۱٧
» آسمون بيقراری :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» ۱۳۸٢/٥/٦ :: ۱۳۸٢/٥/٦
» کفش بی خيالی :: ۱۳۸٢/٥/٤
» لالائی :: ۱۳۸٢/٤/۳۱
» وبلاگ نامه :: ۱۳۸٢/٤/٢٩
» سرآغاز :: ۱۳۸٢/٤/٢٦
» ۱۳۸٢/٤/٢٤ :: ۱۳۸٢/٤/٢٤
» ۱۳۸٢/٤/٢٢ :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» تار و پود......... :: ۱۳۸٢/٤/۱٦
» «.....ميشوی آيا ؟ » :: ۱۳۸٢/٤/۱٤
» آيين داش مشديها ( ادامه ) :: ۱۳۸٢/٤/۱٢
» آيين داش مشدی ها :: ۱۳۸٢/٤/٩
» و بازهم يک پراکنده گويی ديگر.. :: ۱۳۸٢/٤/٧
» جسارت :: ۱۳۸٢/٤/٥
» بی خيالی ! :: ۱۳۸٢/٤/٢
» ماهرخ گوهرشناس :: ۱۳۸٢/۳/٢٥
» پراکنده گوئی :: ۱۳۸٢/۳/٢٠
» يک ايدهء عالی :: ۱۳۸٢/۳/۱٦
» يک ترانه :: ۱۳۸٢/۳/۳
» اعتراف :: ۱۳۸٢/٢/٦
» پذيرش جنسی :: ۱۳۸٢/۱/۳۱
» اطلاعيه :: ۱۳۸٢/۱/۳٠
» روز جمعه را چگونه گذرانديد؟ :: ۱۳۸٢/۱/٢٦
» آگهی استخدام :: ۱۳۸٢/۱/٢۳
» سيسمونی :: ۱۳۸٢/۱/٢۱
» يادداشت يک جذامی :: ۱۳۸٢/۱/٢٠
» پا ورقي نوستالژيک :: ۱۳۸٢/۱/۱۸
» تجارت صنايع ادبی :: ۱۳۸٢/۱/۱٦
» تخم مرغ و موج نو در سينمای ايران :: ۱۳۸٢/۱/۱٤
» نکاتی اندر مفاهيم سنت :: ۱۳۸٢/۱/۱٢
» مسعود کيميائی :: ۱۳۸٢/۱/۱۱
» مادر :: ۱۳۸٢/۱/۱۱
» بغض گرينويچ :: ۱۳۸٢/۱/۱٠
» سر آغاز :: ۱۳۸٢/۱/٩
» نقطه سر خط ۱ :: ۱۳۸٢/۱/٩