ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/۱٧  کلمات کلیدی:

ببخشيد اگه امروزی نيست.

«............................»

دلبـرم ای نـازنين ؛ ای همـيـشه بهـتـرين !

دام دل در پيش روی ؛ تير عشقت در کمين

بــا تــرنـّمــهـايِ تـو در دلـم غــوغــا شــود

گشته آن الحـانِ خوش با دل و جانم عجين

دل خـطـاکـاری کـُنـَد پـيـش تـو زاری کُـنـَد

مـحـرم رازش تـويــی ای پنــاهِ آخــريــن !

گــنـدم دل رويــد از بــارش چشمــانِ مـن

خـرمنـش ازآنِ تــو ؛ ای نگار خوشه چين !

شرمم آيد گر کُـنم پيش دل ؛ کتمانِ عشق

حال گشته چون عيان ؛ داغ عشقت بر جبين

گر که خواهم خوشه ای ؛ آرَمَت از شهر دل

رنـگ بــازَد پيــش تو ؛ ای شـکـوهِ يـاسـمين !

نــورافشــانی کُـنــَد ؛ بـرق عشـقـت در دلـم

تـا که بـاشی خوشدلـم ؛ در نبودَت بس غمين

عشق صيقـل ميـدهــد ديــده و دل را چـنــان

چشــم بـنـدم بـر جـفـا ؛ دل رهـا سازم ز کين

وصـل مــا نــامـمـکن و راهِ مــا از هــم جـــُدا

تــو ملک در آسمــان ؛ من اسيــری در زميـن

در نيــايشــهايِ خــود سجــده بر يــادت زنــم

نــامت آرم بــر زبــان ؛ بهــر ســوگـنـد و يمين

شيخ صنـعان ميشوم ؛ مستِ جانــان ميشوم

زانـکه ميلــرزم چو بيــد ؛ بر سر ايمــان و دين

عــاشق از ســرّ درون ؛ لب بدوزَد ای عــزيــز

از درون سوزد چو شمع ؛ ليک در ظاهر متين

وه کـه بــاشـد اين زبــان ؛ الکن و بس نــاتوان

گويَمَت از عمقِ جان : « عاشقت هستم » همين !

شهريور ۸۱