آميرزا از فرنگ برگشته!!!
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢  کلمات کلیدی:

 

تـنها به عـشق ِ رويِِ ِ شماست که update می شوم

درگــير ِ واژه هـا ؛ در ســاخـتـن ِ يــک بـيت می شوم

چــای ِ جــوشــيده چــاره اش يـک کـمی شــکر اسـت

تـلخی ِ نِسـکـافه تـان را ؛ coffee mate می شوم

نـــَردِ عـشــق ِ ديــروز ؛ اِ يت بـال ِ امــروزيــســت

شــار ِ تو ؛ قـلبِ من است ؛ برايـتـان eight می شوم

قـيـصَـر و سـوتــه دلان را بـه « ئی تی » فــروخـتـيـم

ديــگــر چه بــاک  کـه مـن star gate۱ مـی شـــوم!؟

گفتی که : « کِـشتی ِ ما اصلا ْ شـبيهِ تا يتا نيک نـيست

نه تو leonardo۲ می شوی و نه من ۳kate می شـوم! »

ديگــر مــلول ِ ايـن انتـظـارهـا نـمی شــوم عـــزيــــــز!

حا ل که دارم سَـمـبُــلی برای  "ِplease wait" می شوم

عبارتِ ناقصی ست اين : " ! i will collar you ......."

مـن اول جـُـملـه  مـی آ يــم و   ۴! oh' fate  می شوم...

بـی خـيا ل ِ شعــارهــايی بــاش که تـا بحـا ل داده ايـم ما !

اگر اراده کنی ؛ راهی ِ... united state مــی شـوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- اسم يک فيلم فضائی و پر از خالی بندی

۲و ۳ -  لئوناردو دی کاپريو و کِـيت وينسلت بازيگران فيلم

۴- oh ' fate ! i will collar you : ای سرنوشت! گريبانت را خواهم گرفت.