سر آغاز

بنام بغض جام خالی از می..............بنام آه جانسوزانه نی
بنام ساغر دل؛حسرت سنگ............شکوه خلوتی با نغمه چنگ
مهار دل رها ميسازد از کف..............طنين ضربهء مستانهءدف
بنام بزم دشتستانی و شور............سماع پنجه هابرروی تنبور
بود جاری بسان جوشش شط........به روح وجان من آوای بربط
شکوه گل بود از صحبت خار...........نوازد نغمه ها را زخمهء تار
گشودم فرش دل با تار بی پود.........که پودِ دل بود جانمايهء عود


۱۵/۱۲/۸۱

 

/ 0 نظر / 4 بازدید